KOBA - Faszination Custom-Made-Bicycles - Navigation

 

VR 26" Nabendynamo 3N31 V-Brake

MAVIC-XM317 DT-REV 32-L

Leistung: 6V / 3W

CHF 154.55